News Issues new การซ่อมบำรุง บำรุงรักษาหม้อแปลง

การซ่อมบำรุง บำรุงรักษาหม้อแปลง

การซ่อมบำรุง บำรุงรักษาหม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการนำพลังงาน ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ตั้งแต่ติดตั้งจนถึงปัจจุบัน ถูกใช้ งานตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพ และชำรุดได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และคุ้มค่า โดยมีสิ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาดังนี้

1. SILICA-GEL (สารดูดความชื้น) หากเสื่อมคุณภาพจะเปลี่ยนจาก สีน้ำเงินเป็นสีชมพูหรือสีดำ ควรเปลี่ยนใหม่

2. ซีลยางชำรุดน้ำมันไหลซึมออกมา

3. ถังหม้อแปลงขึ้นสนิม ผุ ชำรุด

4. อาร์คซิ่งฮอนชำรุด/บิดงอไม่ได้ระยะ (15.5 ซม.)

5. ประเก็นกรอบ/หมดสภาพหรือชำรุดน้ำมันจะไหลซึมออกมา

6. บุชชิ่งแรงสูง – แรงต่ำ บิ่น/แตก ชำรุด หรือมีฝุ่นเกาะหนา อาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดินทำให้ไฟดับได้

7. ถังอะไหล่น้ำมันหม้อแปลงมีระดับน้ำมันต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม

8. ครีบระบายความร้อนสกปรก/รั่วซึม

9. ขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำที่บุชชิ่งหลวมหรือเกิดอ๊อกไซด์จะทำ ให้เกิดอาร์คชำรุด

10. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันต่ำกว่าพิกัดจะต้องกรองหรือเปลี่ยนทันที

11. ใช้งานมาแล้วเกิน 6 เดือนเป็นต้นไป

บริการหลัก

1. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง(> 30 KV/2.5 มม.)
2. ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนของขดลวดแรงสูง – แรงต่ำ
3. ตรวจสอบสารดูดความชื้น SILICA-GEL (เปลี่ยนสีหรือไม่)
4. ตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง – แรงต่ำ (ทำความสะอาด/ขันสลักเกลียว)
5. ตรวจสอบซีลยาง/ประเก็นและฝาครอบ
6. ตรวจสอบภายนอกของหม้อแปลง/ครีบระบายความร้อน และสภาพการติดตั้ง
7. ตรวจสอบบุชชิ่งแรงสูง – แรงต่ำ และทำความสะอาด
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังอะไหล่
9. ตรวจจุดต่อสายดินและสายนิวตรอล
10. มีการส่งมอบบริการตามระบบ ISO

ผลดีของการบำรุงรักษาหม้อแปลง

1. สามารถรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง
2. ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นและคุ้มค่า
3. เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลง
4. ป้องกันความเสียหายต่อกระบวนการผลิต
5. ป้องกันการเสียโอกาสในการผลิต
6. รับทราบสภาพโหลดการใช้งานจริงของหม้อแปลง
7. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ
8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อใหม่