News

News

Tag: สุขภาพ

ตรวจสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรบ้างตรวจสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรบ้าง


ตรวจสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ตรวจอะไรบ้าง เป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลทำให้สุขภาพเสียไป ดังนั้นการ ตรวจสุขภาพ จึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำให้เราได้รู้ว่า “เรายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง” เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และหากสามารถขจัดได้ก็ไม่เป็นโรค การตรวจพบโรค ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการ มีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบเมื่อมีอาการปรากฏแล้ว ...

TopBack to Top